Samtalsterapi, coaching och KBT-terapi i Stockholm
Header

KBT med relationell inriktning

KBT står för kognitiv beteendeterapi och är en paraplybeteckning på en teori och metodik som är både erfarenhetsbeprövad, vetenskapligt granskad och utvärderad. KBT på relationell grund ingår som en variant bland andra. Den kognitiva relationella terapin syftar till att öka förståelsen för dig själv och dina egna mönster i mötet med andra människor.

Vad innebär det att gå i KBT-terapi på relationell grund?

Kognitiv relationell terapi är, precis som namnet antyder, relationell till sin karaktär och handlar om att terapeuten hjälper klienten att se hur han/hon relaterar till situationer, andra människor, erfarenheter, utmaningar och sig själv. Genom att medvetandegöra vanliga mönster, hur de uppstått och hur de tjänar och begränsar i livet, kan klienten också få syn på andra mer välfungerande förhållningssätt. Med terapeutens stöd, och med utgångspunkt i klientens värden, kan sen klienten välja att acceptera sina nuvarande livsmönster eller arbeta för förändring. Även beteendeträning i syfte att skapa erfarenhet av hur det är att agera utifrån det nya förhållningssättet kan bli aktuellt.

I den kognitiva relationella terapin lägger man alltså stort fokus på att tydliggöra de värden i livet som är viktiga för klienten. Av den anledningen kan existentiella frågeställningar också få utrymme i terapirummet.